​בהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, החל מיום 25.12.2009 יש חובה להגיש את כל הדיווחים לרשם העמותות באמצעות טפסים מקוונים (למעט דוח כספי ודוח מילולי שניתן להגישם גם בפורמט אחר). לאחר מילוי הטפסים, יש להדפיסם, להחתימם ולהגישם לרשם. ההוראה לעניין חובת ההגשה בטפסים מקוונים לא חלה על חברות לתועלת הציבור.

 

לתשומת הלב: טופס הדוח המילולי הוא טופס רשות, אך מומלץ למלא את הנוסח הקיים באתר.

דרישות לצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים:

 

דו"ח כספי

הדוחות הכספיים יהיה ערוכים לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 וחתומים בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.

דו"ח מילולי

הדוחות המילוליים יהיו חתומים בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. על העמותה להגיש את הדוחות המילוליים גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנים אלו.

 

פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוח הכספי והמילולי

על הפרוטוקול להיות חתום על ידי שניים מחברי הוועד בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם.

יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.

 

פרוטוקול אסיפה כללית או ישיבת ועד עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות

על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.

במידה והמינוי נעשה על ידי ועד העמותה יש לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה.

במידה והמינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.

 

פרוטוקול אסיפה כללית עדכני בדבר מינוי ועד, ועדת ביקורת ומינוי רואה חשבון (במידה וחלה חובה חוקית על העמותה או במידה והיה מינוי כאמור).

על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.

יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.

 

המלצות ועדת ביקורת/גוף מבקר

על ההמלצות להיות חתומות על ידי חברי ועדת ביקורת/הגוף המבקר בציון שמותיהם.

 

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה (לרבות מלגות, תמיכות, גמולים, שכ"ט וכיו"ב)

יש לציין את שם מקבל השכר לצד סכום השכר המתקבל במונחים של שכר ברוטו לשנה בשקלים.

רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ תוך פירוט שמות התורמים

 

דו"ח תרומות מישות מדינית זרה

על עמותה/חל"צ  שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי קבלת תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪

הודעה על הגשת התביעה

במידה והוגשו תביעות כנגד העמותה/חל"צ או כנגד חבר ועד בתוקף תפקידו כחבר ועד. ההודעה מצויה כטופס מקוון.

במידה ולא קיימות תביעות כאמור יש להמציא הצהרה בגין עובדה זו חתומה על ידי שניים מחברי הוועד.

 

דו"ח שנתי- חל"צ

חברה לתועלת הציבור חייבת, בנוסף לאמור לעיל, בהגשת דוח שנתי לרשם החברות בהתאם לחוק החברות.

מינוי מבקר פנים בעמותה/חל"צ שמחזורה השנתי עולה על 10 מיליון ₪ - עמותה/ חל"צ שהמחזור השנתי שלה עולה על 10 מיליון ₪ חייבת במינוי המבקר הפנימי, ועליה להעביר  פרוטוקול של הועד המנהל/ הדירקטוריון הממנה את המבקר הפנימי.

טפסים

תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות

שם יחידה  כותרתמידע נוסף  מקווןהורדה  מדריך

רשם העמותותדיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה (טופס 7)  

רשם העמותותהמלצות ועדת ביקורת/הגוף המבקר עמותה (טופס 8)   

רשם העמותותרשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה (טופס 9)   

רשם העמותותדין וחשבון מילולי-עמותות   

 

עלות השירות

ללא עלות.

 

אפשרויות לקבלת השירות

 

משלוח בדואר רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001

קבלת קהל רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 

​90 ימי עבודה, ככל שכל המסמכים הוגשו לרשם באופן מלא ובצורה תקינה.

הערות

​ככל שהעמותה/חל"צ מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין, עליה לפעול בהתאם להנחיות. מועד הגשת המסמכים הוא עד ליום 30.6 שבשנה שלאחר שנת הדוח הכספי. עמותות שכלולות בהסדר האורכות שהוסכם מול לשכת רואי החשבון רשאיות להגיש את המסמכים במועד מאוחר יותר בהתאם להסדר.

חובות דיווח של עמותות